Molarite(Molar Derişim) Nedir, Nasıl Hesaplanır? Molarite Formulü Nasıl Bulunur?

Molarite(Molar Derişim) Nedir?

Molarite(Molar Derişim) :  1 Litre çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısına molarite veya molar derişim denir. Başka bir ifadeyle birim hacimde çözünen maddenin maddenin mol miktarıdır.

 

Molarite Formülü Nasıl Bulunur?

Molaritenin birimi molar veya mol/L olup  M  harfi ile gösterilir.

Sorularda  2M KOH  veya  2 mol/L KOH şeklinde karşımıza çıkabilir. Her ikiside molar derişimin 2 olduğunu ifade eder.

Molaritenin(Molar derişimin) Formülü;

Molar derişim(Molarite) Formülü

Formuldeki verileri inceleyecek olursak;

M : Molarite

n= mol

V = Hacimdir.

Molarite (Molar derişim) hesaplamada hacmi Litre olarak almamız gerekir. (Soruda ml olarak hacim verilmişse mutlaka Litreye çevirmemiz gerekir.)

1L = 1000ml dir.

Örnek; 400 Mililitre kaç litredir?

1.yol oran orantı kullanarak mililitreyi litreye çevirebiliriz;

1L                    1000ml ise

xL                   400ml

________________

x= 400/1000 = 0,4 Litredir

2. yol olarakta mililitreyi litreye oranlayarak mililitreyi litreye çevirebiliriz.

400/1000 = 0,4 L dir.Molar Derişim Soru ve çözümleri

Soru 1. 16g NaOH ile 500 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molar derişimi nedir? (Na:23, O:16. H:1) 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek için  M = n/V formülünü kullanacağız.

n= mol sayısı

V= Litres cinsinden çözelti hacmi gerekli

n =m/Ma = 16 /40 =  0,4 mol

V= 400 ml = 0,4 L

M= n/V  = 0,4/0,5 = 0,8 mol/L = 0,8M

 

Soru 2. 14,8g Ca(OH)2 ile 400ml çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır? (Ca(OH)2: 74g/mol)

 

Çözüm;  Soruyu çözebilmek için soruda verilenlerden mol sayısını bulmak, eğer hacim litre değilse litreye çevirip molar derişim formülünde   M=n/V yerine yazmak.

nCa(OH)2 = 14,8/74 = 0,2 mol

 

1L               1000 ml  ise

xL                 400 ml dir

_______________

x=400/1000 = 0,4 L dir.

Başka bir ifadeyle Soruda verilen ml yi  1000 e bölersek  Litreyi  buluruz.   400/1000 = 0,4 L

 M=n/V

M=0,2/0,4 = 0,5 M dır.

 

Soru 3. 36gr C6H12O6 içeren 400ml lik çözeltinin molar deşimi kaçtır? (C6H12O6: 180g/mol)

 

Çözüm; Taktik belli  molü bul hacmi litreye çevir. Bulduğun değerleri Molar derişim formülünde yerine yaz.

nC6H12O6 = 36/180 = 0,2 mol

V=400ml = 400/1000 = 0,4 L

Molar derişim(Molarite) Formülü

M=0,2/0,4 = 0,5 M

 

Soru 4. 2Molarlık X(OH)2 çözeltisi 100 ml dir. Çözeltide 13,6 gram çözünmüş X(OH)2 bulunduğuna göre X in atom kütlesi kaçtır? (O:16g/mol  H:1g/mol)

Çözüm;

Soruda verilenleri yazalım;

M=2 molar

V=100ml = 0,1L dir.

n=?

Molar derişim(Molarite) Formülü

2=n/0,1

n= 0,2 mol çıkar.

M

0,2 mol X(OH)2         13,6gram ise

1mol X(OH)2                   x gramdır

______________________

x= 68 g/mol

X(OH)2 =68

X+2.(16+1)=68

x=24 çıkar

 

Derişimleri farklı aynı maddenin çözeltilerinin karıştırılması

Aynı maddenin farklı derişimlerdeki çözeltileri karıştırıldığı zaman  oluşan son çözeltinin molar derişimini aşağıdaki eşitlik yardımıyla buluruz.

M1.V1  + M2.V2   = Mson.Vson

M1.V1  + M2.V2 + ….  = Mson. (V1+V2+ ….)

 

Örnek1; 200ml 0.5M NaOH ile     300ml 1.2M NaOH çözeltileri karıştırıldığında sodyum hidroksitin son derişimi kaç molar olur?

Çözüm; Soruda verilen hacim ve molariteleri çarpıp toplarız, çıkan sonucu toplam hacme bölerek sonucu buluruz.

M1.V1  + M2.V2   = Mson.Vson

0,5*200  +  1,2*300 = Mson.(200+300)

Mson= 0,92 molar çıkar.

 

Örnek2; 400ml 0,6M KCl ile  1.8M KCl çözeltisi karıştırılırsa son derişim 1.2M olmaktadır. İkinci çözeltinin hacmi kaç L dir?

Çözüm;

M1.V1  + M2.V2   = Mson.Vson

0,6.400   + 1,8.V  = 1,2.(400 + V)

İşlem yapılırsa  V=400 ml  çıkar

Soruda kaç L dir demiş

V=0,4 L dir.

 


 

 

 

 

Molarite ilgili daha fazla çözümlü sorular için tıklayınız.